Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Awans zawodowy nauczyciela

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).

Z dniem 1 grudnia 2007 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r.  Nr 214, poz. 1580).

 

Z dniem 27 grudnia 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1543).

 

27 marca 2013 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 393). Zmiany umieszczone w rozporządzeniu są konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy Karta Nauczyciela (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Ścieżka awansu zawodowego nauczyciela

 • Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej jednego roku od dnia nadania stopnia awansu zawodowego.
 • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu – Nauczyciel stażysta nie składa wniosku, ale w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedstawia dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel kontraktowy i mianowany składa wniosek najpóźniej w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, do wniosku dołącza projekt planu rozwoju zawodowego.
 • Wyznaczenie opiekuna stażu – tylko dla nauczyciela stażysty i kontraktowego.
 • Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora. Dyrektor zatwierdza projekt planu w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel niezwłocznie poprawia projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora i ponownie przedkłada projekt dyrektorowi.
 • Realizacja planu rozwoju zawodowego.    
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu.
 • Projekt oceny przygotowany przez opiekuna stażu  w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – tylko w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego.
 • Opinia Rady Rodziców – w ciągu 14 dni.
 • Ocena dyrektora szkoły – w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Ocena negatywna: wniosek o ponowny staż lub odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Wniosek o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego – nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek w roku (kalendarzowym) uzyskania oceny dorobku, a nauczyciel mianowany w ciągu 3 lat.
 • Rozmowa kwalifikacyjna – dla nauczyciela stażysty. Egzamin – dla nauczyciela kontraktowego. Analiza dokumentacji i rozmowa z wnioskodawcą – dla nauczyciela mianowanego.
 • Akceptacja komisji kwalifikacyjnej.   Brak akceptacji komisji: wniosek o dodatkowy staż.
 • Nadanie wyższego stopnia awansu zawodowego przez odpowiedni organ.
 • Odpracowanie wymaganego okresu pracy – 2 lata kontraktowy, 1 rok mianowany.
 • Postępowanie o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. 
Punkt wyjścia do tworzenia własnego planu rozwoju zawodowego stanowić mogą odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Dokąd zmierzam? Co chcę osiągnąć?
 2. Gdzie jestem teraz? Od czego zaczynam?
 3. Jak chcę to zrobić? Jakie działania muszę podjąć?
 4. Czy, od kogo i jakiego rodzaju pomocy potrzebuję w drodze do osiągnięcia celu?
 5. Jakie będą kryteria mojego sukcesu? Co będzie świadczyć o tym, że odnoszę sukces?
 6. Jak często powinienem sprawdzać, w którym miejscu jestem na drodze do celu?

 

Dokonując analizy tych zagadnień można przystąpić do konstruowania własnego planu rozwoju zawodowego. Pomocne w tym mogą być poniżej zamieszczone materiały:

Zmiana miejsca zatrudnienia w trakcie trwania stażu

Nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą w trakcie odbywania stażu zmieniać miejsce zatrudnienia i mieć zaliczony dotychczasowy staż. Podstawowym warunkiem jest podjęcie zatrudnienia nie później niż 3 miesiące od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia. Wówczas nauczyciel może kontynuować staż, jeżeli:

 1. złoży sprawozdanie z realizacji planu zawodowego za okres odbytego stażu do dyrektora szkoły, w której przestał pracować,
 2. otrzyma od niego pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu,
 3. złoży do dyrektora nowej szkoły wniosek o kontynuację stażu.