Goście

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawiedliwy Handel

Fair Trade (FT), czyli Sprawiedliwy Handel (SH), to forma pomocy rozwojowej realizowanej z udziałem konsumentów, przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa, na rzecz społeczności drobnych producentów i pracowników z krajów globalnego Południa. Do standardów SH należą: gwarantowane ceny minimalne, premie na inwestycje rozwojowe dla lokalnych społeczności, przedpłaty i długoterminowe umowy. Wykluczone jest stosowanie procedur niedemokratycznych, dyskryminacja, praca dzieci i niewolnicza oraz niszczenie środowiska.

 

Sprawiedliwy Handel to zorganizowany ruch społeczny, który wykorzystuje podejście rynkowe aby poprawiać sytuację mieszkańców krajów rozwijających się oraz promować zrównoważony rozwój. Główne założenia Sprawiedliwego Handlu to oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów i pracowników z krajów Globalnego Południa. Poza korzystną ceną, producenci otrzymują od partnerów handlowych wsparcie, aby móc prowadzić swoją działalność w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi i środowiska, oraz rozwijać swoją społeczność na zasadach demokratycznych.

Do zwolenników i propagatorów Sprawiedliwego Handlu należy szerokie grono organizacji społecznych i handlowych, które aktywnie działają i lobbują na arenie międzynarodowej na rzecz większej równości w podziale zysków, jakie generuje handel międzynarodowy. Konsumentom w krajach wysoko rozwiniętych, także w Polsce, Sprawiedliwy Handel pozwala kupować produkty, które gwarantują, że ludzie, którzy pracowali przy ich powstawaniu, byli uczciwie traktowani i wynagradzani. Ruch Sprawiedliwego Handlu opiera się na kilku wspólnych zasadach, które mogą być realizowane na różne sposoby. Dwie organizacje, które reprezentują odmienne podejścia do Sprawiedliwego Handlu, opracowały na kanwie tych reguł zestawy weryfikowalnych standardów. IFAT wypracował standardy, które muszą spełniać organizacje Sprawiedliwego Handlu. Natomiast FLO Int. stworzyło system certyfikacji Fairtrade, oparty o standardy produkcji i wymiany handlowej w odniesieniu do konkretnych produktów.

Najważniejsze zasady
Sprawiedliwego Handlu to:

  • Uczciwa cena jaką otrzymują producenci za swoje produkty - jej wysokość powinna być zawsze ustalana z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, przy udziale producentów i innych zainteresowanych stron, powinna pokrywać koszty zrównoważonej ekologicznie i społecznie produkcji
  • Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe - krótki czas oczekiwania na zapłatę, możliwość prefinansowania, jeśli wymaga tego sytuacja, bezpośrednie relacje pomiędzy producentami a organizacjami handlowymi, skracanie łańcucha pośredników
  • Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne - płace na plantacjach, gdzie produkuje się towary na zasadach Sprawiedliwego Handlu, powinny zapewniać pracownikom i ich rodzinom wystarczające środki na utrzymanie, bezpieczne, nie zagrażające zdrowiu warunki pracy, wolność zrzeszania się, równe płace w przypadku kobiet i mężczyzn, niewykorzystywanie pracy dzieci, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz na podstawie lokalnego prawa
  • Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką - producenci powinni powołać i stopniowo wzmacniać demokratyczną organizację producencką (np. spółdzielnię, stowarzyszenie rolników, związek zawodowy pracowników), decyzje powinny być podejmowane wspólnie, w sposób demokratyczny i transparentny
  • Dążenie do zwiększania niezależności producentów - długofalowym celem Sprawiedliwego Handlu jest takie wsparcie drobnych producentów, aby w przyszłości mogli prowadzić opłacalną działalność także poza ruchem i być konkurencyjnymi na rynku krajowym bądź światowym
  • Zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów - zadaniem organizacji Sprawiedliwego Handlu jest także edukacja i zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie podejmowania etycznych wyborów konsumenckich, dostarczanie im informacji o producentach, ich produktach oraz warunkach, w jakich powstały

 

 

Sklep internetowy  


W sklepie on-line bogaty wybór egzotycznych produktów spożywczych ze spółdzielni drobnych rolników z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Kupując towary oznaczone znakiem Sprawiedliwego Handlu dajemy im szansę godnego życia z pracy własnych rąk.

 http://sklep.sprawiedliwyhandel.pl/Welcome.do

 

Źródło:

  1. Koalicja Sprawiedliwego Handlu  http://www.fairtrade.org.pl/      
  2. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My http://www.sprawiedliwyhandel.pl/     

 

Warto zobaczyć:

Filmiki Fair Trade        http://www.youtube.com/user/U2BFairTradePL?feature=watch

Profil FB Polskiego Stowarzyszenia SH    http://www.facebook.com/FairTrade.100.PSSH?ref=hl

Profil Maitri na FB    http://www.facebook.com/MAITRI.Adopcja.Serca.dzieci.Afryki?ref=hl