Goście

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

 

PROGRAMY AUTORSKIE

 

  I.    Wychowanie patriotyczne

W dobie ciągłej "amerykanizacji" naszego życia, nieustającej mody na to co obce, coraz ważniejszą rolę przypisuje się wychowaniu w duchu poszanowania historii i tradycji, w duchu patriotyzmu.

Proponowane tematy i formy zajęć uczą postawy patriotycznej. W sposób łagodny, naprowadzają uczniów na właściwe wnioski przez prezentowanie wzorców ludzi takich jak Jan Paweł II i rozbudzanie zainteresowania historią, kulturą, sztuką ogólnopolską i lokalną, przyrodą i jej pięknem. Umożliwiają kształtowanie postaw szacunku wobec tradycji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz tolerancji wobec odmienności kulturowych.

Inspiracją do napisania niżej zamieszczonych programów, a później książki "Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum" były słowa naszego wielkiego Polaka - Papierza Jana Pawła II  "Patriotyzm i wiara, to klucz do lepszego świata"

 1. Program „Wychowanie patriotyczne w klasach I – III szkoły podstawowej"   <<pobierz plik pdf>>
 2. Program „Wychowanie patriotyczne w klasach IV – VI szkoły podstawowej”   <<pobierz plik pdf>>
 3. Program „Wychowanie patriotyczne w klasach I – III gimnazjum”    <<pobierz plik pdf>>

 

  II.    Podstawy przedsiębiorczości

Zadaniem programu jest przybliżenie uczniom podstawowych pojęć związanych z gospodarką i wprowadzenie ich w ekonomię życia codziennego. Służy temu możliwość przyswojenie wybranych pojęć z zakresu ekonomii, analiza dokumentów oraz przygotowywanie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Istotnym elementem programu jest rozbudzanie ducha przedsiębiorczości oraz zachęcenie do zachowań przedsiębiorczych, poznanie czynników, które wpływają na życie rodzinne i zawodowe każdego człowieka oraz społeczności lokalnej oraz poznanie środowiska lokalnego przez działające na tym terenie urzędy i instytucji, a także nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do sprawnego i przedsiębiorczego funkcjonowania jednostki w gospodarstwie domowym.

 1. Program nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości w klasach IV – VI szkoły podstawowej”    
        <<pobierz plik pdf>>
 2. Program nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości w klasach I – III gimnazjum”   
        <<pobierz plik pdf>>

 

  III.   Koło matematyczne

Rozwijanie zainteresowań matematycznych, pobudzanie do twórczego myślenia, wdrażanie do ścisłego rozumowania, kształcenie logicznego myślenia, stosowanie technologii informacyjnej, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu rożnych problemów życia codziennego, to najważniejsze cele zajęć. Ważne jest bowiem nie tylko przygotowywanie do konkursów matematycznych, ale przede wszystkim do życia w świecie, w którym "królowa nauk" bezdyskusyjnie stanowi podstawę wielu nauk i wszystkich naszych działań. Matematyka jest wszechobecna i nie da się bez niej żyć.

 1. Program koła matematycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej    <<pobierz plik pdf>>
 2. Program koła matematycznego dla klas I – III gimnazjum    <<pobierz plik pdf>>