Goście

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

ROCZNY PLAN PRACY

 ZAKŁADOWEGO
SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

 Opracowanie:  Barbara Kowalińska

 
 

Lp.

 

Treść zadań od realizacji

 

 

Termin

1.

Kompletowanie ustaw, przepisów prawnych, książek
i czasopism z zakresu ochrony pracy.

Praca bieżąca przez cały rok

2.

Zapoznawanie się z ustawami i przepisami prawnymi dotyczącymi działalności Społecznej Inspekcji Pracy.

Praca bieżąca przez cały rok

3.

Inicjowanie i udział w społecznych przeglądach warunków nauki i pracy. Opracowywanie wniosków
i sprawozdań z przeglądów.

Minimum dwa razy
w roku

4.

Indywidualna kontrola warunków nauki i pracy, bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów prawa pracy.

Praca bieżąca przez cały rok

5.

Przegląd protokołów pokontrolnych organizacji sprawujących nadzór nad przestrzeganiem bhp i p.poż. oraz stan realizacji tych zaleceń.

Praca bieżąca przez cały rok

6.

Okresowa kontrola stanu zabezpieczenia p.poż., dróg ewakuacyjnych, gaśnic, hydrantów, tablic ze sprzętem p.poż.

Dwa razy w roku

7.

Indywidualna kontrola zaleceń organów kontrolnych jak PIP, SANEPID, Straż Pożarna, Dozór Technicznyi inne.

Praca bieżąca przez cały rok

8.

Udział w kontrolach przeprowadzanych przez PIP
i omawianiu wyników kontroli.

Według potrzeb

9.

Występowanie do PIP w przypadkach zagrożeń życia 
i zdrowia.

Według potrzeb

10.

Kontrola wyposażenia punktów sanitarnych – apteczek.

Praca bieżąca przez cały rok

11.

Kontrola stanu maszyn i urządzeń energetycznych
i skuteczności ich zabezpieczeń.

Podczas przeglądów

12.

Kontrola przestrzegania przepisów bhp przez pracowników

Praca bieżąca przez cały rok

13.

Ścisła współpraca z inspektorem bhp w zakresie przestrzegania przepisów bhp w szkole

Praca bieżąca przez cały rok

14.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy do ogółu zatrudnionych, realizacji uprawnień pracowników z tytułu wykonywania pracy, uprawnień socjalnych itp.

Praca bieżąca przez cały rok

15.

Sprawdzanie stanu oświetlenia naturalnego
i elektrycznego – zgodnego z obowiązującymi normami, występowanie substancji szkodliwych i ewentualne badania.

Praca bieżąca przez cały rok

16.

Udział w komisjach powypadkowych – postępowanie powypadkowe, analiza przyczyn, sporządzanie protokołów powypadkowych, dokonywanie analizy zagrożeń i eliminowanie miejsc grożących zdrowiu
i życiu.

Praca bieżąca przez cały rok

17.

Udzielanie pomocy dyrekcji i pracownikom szkoły  
w sytuacjach problemowych dot. zakresu działań SIP.

Praca bieżąca przez cały rok oraz spotkania indywidualne

18.

Współpraca ze związkami zawodowymi, PIP, radcą prawnym itp. w zakresie obejmującym ZSIP.

Według potrzeb

19.

Udział w spotkaniach i szkoleniach dla ZSIP.

Raz w miesiącu

+ dodatkowo według potrzeb